Polityka Prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW WWW.LKNW.PL ORAZ WWW.KULTURANAWIDOKU.PL

1.1. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.lknw.pl oraz www.kulturanawidoku.pl (dalej „Serwis”).

1.2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

a) świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług oraz zapewnienia funkcjonowania Serwisu;

b) ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji;

c) przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

d) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz

e) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu);

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca czyli Fundacja Legalna Kultura wpisana pod nr 0000400728 KRS XIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 521-36-20-456, REGON 145863237, Adres Fundacji: ul. Szarotki 10/15, 00-609 Warszawa, Biuro Fundacji: ul. Pogodna 4/6 00-785 Warszawa.

1.4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres legalnakultura@legalnakultura.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 22 851 60 34.

1.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.6. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

1.7. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

1.8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:

1.8.1. dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników;

1.8.2. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.

1.9. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

1.10. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Fundacji Legalna Kultura w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem. Przekazanie danych Użytkownika Fundacji Legalna Kultura w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji.

1.11. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: legalnakultura@legalnakultura.pl.

1.12. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

1.13. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

1.14. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@legalnakultura.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.