Regulamin

 

1. DEFINICJE

1.1. W niniejszym regulaminie obowiązywać będą następujące definicje:

Administrator – Fundacja Legalna Kultura wpisana pod nr 0000400728 KRS XII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 521-36-20-456, REGON 145863237, Adres Fundacji: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, Biuro Fundacji: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa;

Kampania – akcja promocyjna  Kultura Na Widoku organizowana przez Administratora wraz z Partnerami na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, przez okres od 17 września do 31 grudnia 2018 r.;

Kod QR – dwuwymiarowy kod graficzny zgodny ze standardem ISO/IEC18004, który po zeskanowaniu i odczytaniu przez Kompatybilne Urządzenie umożliwia wzięcie udziału przez Użytkownika w Kampanii i skorzystanie z Oferty Produktu, w zakresie Produktu, którego dany kod dotyczy;

Kompatybilne Urządzenie – jakiekolwiek urządzenie mobilne posiadające dostęp do sieci Internet, które przy wykorzystaniu zainstalowanych na nim aplikacji pozwala na skanowanie i odczyt Kodu QR, dostęp do Serwisu z wykorzystaniem sieci Internet oraz wzięcie udziału w Kampanii;

Konto Użytkownika – zbiór zasobów dostępnych Użytkownikowi po zalogowaniu w Serwisie, przy wykorzystaniu którego może on zarządzać swoimi danymi oraz innymi elementami zamieszczanymi w Serwisie;

Oferta Produktu – przygotowana przez Partnera w ramach Kampanii oferta nabycia Produktu, na zasadach określonych w jej treści;

Partner – podmiot, który na podstawie zawartej z Administratorem umowy, uczestniczy w Kampanii i przygotował Ofertę Produktu;

Produkt – towar oferowany przez Partnera w ramach Kampanii;

Regulamin – niniejszy regulamin Kampanii;

Rejestracja – poprawne wypełnienie przez Użytkownika w Serwisie formularza rejestracyjnego, w wyniku czego Administrator zakłada dla Użytkownika Konto Użytkownika, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie;

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem URL www.lknw www.kulturanawidoku.pl i systemy informatyczny utrzymywane przez Administratora, umożliwiające Użytkownikowi uczestnictwo w Kampanii, komunikację pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, a także zapewniające Użytkownikowi dostęp do danych Użytkownika oraz umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie tymi danymi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

Stacja QR – umieszczone w publicznie dostępnym miejscu urządzenie zawierające wizerunek Produktu oraz Kod QR dotyczący tego Produktu, umożliwiające wzięcie przez Użytkownika udziału w Kampanii;

Strona Partnera – strona internetowa serwisu administrowanego przez Partnera umożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z Oferty Produktu przygotowanej w ramach Kampanii;

Strona Produktu – podstrona internetowa Serwisu dostępna po odczytaniu Kodu QR przy wykorzystaniu Kompatybilnego Urządzenia, zawierająca informacje o danym Produkcie oraz pozwalająca Użytkownikowi na otworzenie Strony Partnera;

Użytkownik – każda osoba, która uzyskała dostęp do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

1.2. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, odniesienie do paragrafu lub podparagrafu jest odniesieniem do odpowiednio paragrafu lub podparagrafu niniejszego Regulaminu lub załącznika do niniejszego Regulaminu. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

1.3. Nagłówki zawarte w niniejszym Regulaminie służą jedynie orientacji w jej tekście i nie mają wpływu na interpretację jego postanowień.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników.

2.2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3. REJESTRACJA

3.1. Korzystanie z Serwisu oraz wzięcie udziału w Kampanii wymaga Rejestracji.

3.2. Rejestracja polega poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który zostanie Użytkownikowi wyświetlony w przeglądarce internetowej Kompatybilnego Urządzenia, po zeskanowaniu Kodu QR przy użyciu Kompatybilnego Urządzenia i otworzeniu Strony Produktu [lub wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem URL www.kulturanawidoku.pl.

3.3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.4. Użytkownik, który ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 lat poprzez Rejestrację oświadcza, iż posiada zgodę opiekuna prawnego na dokonanie Rejestracji w Serwisie oraz uczestnictwo w Kampanii.

3.5. Użytkownik ma obowiązek podania przy Rejestracji prawdziwych danych osobowych. Jeżeli Użytkownik podał w toku Rejestracji fałszywe dane, Administrator uprawniony jest do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.

3.6. W wyniku prawidłowej Rejestracji Administrator zakłada dla Użytkownika Konto Użytkownika.

3.7. Użytkownik dokona aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Z zastrzeżeniem treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki stanowiące wynik braku wprowadzenia zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.8. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

3.9. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem, a Administratorem na warunkach określonych treścią postanowień Regulaminu.

3.10. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3.9. powyżej Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przy czym prawo to nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wziął udział w Kampanii, w szczególności skorzystał z Oferty Produktu. Dla usunięcia wątpliwości, sama czynność dokonania Rejestracji nie stanowi wzięcia udziału w Kampanii w rozumieniu zdania poprzedzającego.

 

4. UCZESTNICTWO W KAMPANII

4.1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość uczestnictwa w Kampanii w sposób określony w treści postanowień niniejszego paragrafu.

4.2. Administrator zapewni, iż w miejscach publicznie dostępnych zostaną rozmieszczone Stacje QR zawierające wizerunki Produktów oraz odpowiednie Kody QR.

4.3. Administrator zapewni, iż po odczytaniu Kodu QR Produktu przy wykorzystaniu Kompatybilnego Urządzenia, Użytkownik uzyska adres internetowy Strony Produktu, który będzie mógł zostać otworzony w przeglądarce internetowej Kompatybilnego Urządzenia.

4.4. Po otworzeniu Strony Produktu i dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, Administrator udostępni Użytkownikowi adres Strony Partnera zawierającej Ofertę Produktu na Produkt, którego Kod QR został zeskanowany przez Użytkownika.

4.5. Użytkownik jest uprawniony skorzystać z Oferty Produktu na warunkach określonych indywidualnie przez Partnera dla każdego Produktu, szczegółowo przedstawionych na Stronie Partnera.

4.6. Użytkownik jest uprawniony do uczestnictwa w Kampanii w zakresie dowolnej ilości Produktów, przy czym możliwość wielokrotnego skorzystania z Oferty Produktu w zakresie jednego Produktu uzależniona jest od warunków przewidzianych w danej Ofercie Produktu.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

5.1. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zobowiązań ogranicza się do zobowiązań nałożonych na Administratora odpowiednimi przepisami prawa oraz wyraźnymi postanowieniami Regulaminu.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub niemożność korzystania z Serwisu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności lecz nie wyłącznie wynikających z niepoprawnego korzystania przez Użytkownika z Serwisu, niekompatybilności lub awarii Kompatybilnego Urządzenia, lub awarii uniemożliwiającej dostęp do Internetu.

5.3. Z zastrzeżeniem treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu warunków i aktualności Ofert Partnera, sposobu ich realizacji, dostępności Produktów, jak również z tytułu sposobu działania Stron Partnerów. Odpowiedzialność względem Użytkownika z tego tytułu ponosi jedynie Partner, który przygotował daną Ofertę Produktu.

5.4. Administrator oświadcza, że dołoży należytej staranności w celu zapobieżenia wystąpienia jakichkolwiek błędów w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym żadne z zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień nie stanowi udzielenia gwarancji na działanie Serwisu.

 

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do uczestnictwa w Kampanii na zasadach określonych w treści postanowień Regulaminu, bez jakichkolwiek wyłączeń czy zastrzeżeń.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest uczestniczyć w Kampanii zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora i Partnerów.

6.3. Żaden z Produktów nie może być wykorzystywany, w tym w szczególności poprzez publiczne wyświetlanie, do m.in. celów:

     a) promocji (reklamy) sprzedaży towarów lub usług,

     b) promocji (reklamy) imprez (wydarzeń) o charakterze komercyjnym,

     c) osiągania korzyści materialnych.

6.4. Produkty są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku osobistego. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie Produktu, jego fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. W przypadku, gdy zobowiązania Administratora przewidziane w treści postanowień niniejszego Regulaminu nie są realizowane lub realizowane są nienależycie, Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.

7.2. Reklamacja winna zostać przesłana przez Użytkownika pocztą elektroniczną na adres: lk@legalnakultura.pl.

7.3. Administrator może zażądać od Użytkownika uzupełnienia reklamacji o dodatkowe niezbędne dane lub informacje.

7.4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w toku Rejestracji.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Legalna Kultura, adres: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa.

8.2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Pani Kinga Jakubowska (e-mail: daneosobowe@legalnakultura.pl)

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: wysyłki kodu rabatowego, wysyłki newslettera.

8.4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO 2016/679 z dnia 27-04-2016 r.

8.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

8.6. Czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem zgody na ich przetwarzanie.

8.7. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody stanowiącej podstawę przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@legalnakultura.pl.

8.8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów.

9. ZMIANY REGULAMINU I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. W każdym czasie Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą zgodnie z punktem 3.9. powyżej poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub w formie elektronicznej.

9.2. Administrator uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub postanowieniami Polityki Prywatności.

9.3. Z ważnych przyczyn Administrator uprawniony jest wprowadzić zmiany do Regulaminu. Z zastrzeżeniem punktu 9.4. poniżej zmiany wchodzą w życie w terminie oznaczonym przez Administratora, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni robocze.

9.4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu. W stosunku do danego Użytkownika zmiany wchodzą w życie po ich zaakceptowaniu przez tego Użytkownika.

9.5. W przypadku odmowy akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika umowa zawarta zgodnie z punktem 3.9. ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy nie wpływa na ważność transakcji wcześniej zawartych przez Użytkownika w wyniku skorzystania przez Użytkownika z Ofert Produktów.

9.6. Do momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji lub odrzuceniu zmian Regulaminu, Użytkownik związany jest treścią postanowień ostatniej zaakceptowanej przez niego wersji Regulaminu.

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Serwisie.

10.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. Niezależnie od powyższego, w takim wypadku w miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia zastosowanie będzie miało postanowienie o skutku prawnym możliwie jak najbardziej zbliżonym do nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.

10.3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niego lub powstające w związku z nim podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i powinny być interpretowane zgodnie z nim.

10.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozwiązywane przez Strony polubownie.

10.5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim, które nie mogą zostać rozwiązanie polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechnie Rzeczypospolitej Polskiej.